Výběrové řízení k doplnění do 6. ročníku jazykových tříd

Napsal(a):  | 23.05.2019

Výběrové řízení k doplnění 6. ročníků pro školní rok 2019/2020 se bude konat v úterý 4. 6. 2019 od 8,15. V pozvánce naleznete podrobnosti k výběrovému řízení.

Přihláška k výběrovému řízení je ke stažení od měsíce března. Přihlášky rodiče zašlou do školy nejpozději týden před konáním řízení. Termín odevzdání přihlášky nemá vliv na povolení přestupu.

Náhradní termín se uskuteční v úterý 11. 6. 2019. Náhradního termínu se účastní předem omluvení žáci. Informace naleznete v pozvánce.

Na základě vyhodnocení podkladů ředitelka školy rozhodne o povolení přestupu do 6. ročníku.

 

Podklady pro rozhodnutí:

  • Výsledky na kmenové škole (průměr 1,0 – 1,3  v pololetí 5. ročníku a bez kázeňských opatření)

  • Výsledky v testování z anglického jazyka, které vychází z našeho školního vzdělávacího programu.

  • Výsledky z testování druhého cizího jazyka (viz požadavky níže)
    Žáci, kteří kromě angličtiny nemají znalosti z žádného dalšího cizího jazyka zkoušku nekonají.
    Tito žáci budou od 6. ročníku začínat němčinu jako začátečníci.
  • Zvážení ředitelky školy

 

Požadavky na testování z němčiny

Učebnice Start mit Max 1. a 2. díl

1. Slovní zásoba - Barvy, číslovky do 100 000 +početní operace, kalendář (dny, měsíce, roční období, hodiny), Já a moje rodina, škola(školní potřeby, předměty, rozvrh), koníčky, hry a hračky, denní program, nakupování, základní potraviny, jídla a nápoje, domácí zvířata, dopravní prostředky.

2. Gramatika - Slovosled ve větě oznamovací a tázací (zjišťovací a doplňovací otázky, tázací zájmena),podstatná jména se členem určitým a neurčitým v 1. a 4. pádě, vazba "von", časování pravidelných sloves, časování nepravidelných sloves a sloves s odlučitelnou předponou (fernsehen, schlafen, Rad fahren, Ski laufen, lesen, essen, helfen, aufstehen, aufräumen), časování sein a haben, préteritum slovesa sein, časování způsobového slovesa können, předložky "im", "um", "am" v časových údajích, předložka "in" ve 3. a 4. pádě, předložky "zu" a "mit" + vazby, množné číslo známých pod. jmen, zápor "nicht" a "kein".

3. Komunikativní dovednosti - Dialog o rodině, koníčcích, denním programu, školním prostředí - různé obměny, vyprávění pohádky, nakupování - základní frazeologie, jednoduché vyprávění (cca 15 vět) o známých tématech, telefonování s kamarády.

4. Písemné vyjádření - dopis cca 10 vět, jednoduchý popis, krátké vyprávění příběhu (podle návodných slov či obrázků).

 

Požadavky na testování ze španělštiny

1. díl učebnice Chicos Chicas (Unidad 1 - Unidad 4)

Obsah učiva:

Unidad 1 - abeceda, pozdravy, představení, téma narozeniny, dny v týdnu, měsíce, stručně mluvit o sobě. Sloveso ser a tener.
Unidad 2 - školní potřeby, plány ve škole, mluvit o své škole, mužský a ženský rod, množné číslo, časování pravidelných sloves + sloveso hacer.
Unidad 3 - hodiny, rozvrh hodin, denní program, nepravidelná slovesa (decir, ir, salir, volver, jugar, empezar, dormir) a zvratná slovesa + zvratná nepravidelná (acostarse, despedirse, vestirse), sloveso gustar, co mě baví a co ne, vyjádřit svůj názor.
Unidad 4 - téma rodina, představit členy rodiny, přivlastňovací zájmena, číslovky do 100, popis osob a jejich vlastnosti.

 

Požadavky na testování z francouzštiny

1.díl učebnice Alex et Zoé a 7 lekcí učebnice Amis et Compagnie I

Základní slovní zásoba a schopnost odpovědět na jednoduché otázky v rámci témat:
Já a moje rodina
Popis osoby, části těla
Škola, školní pomůcky, školní předměty, rozvrh hodin
Co mám-nemám rád - jídlo
Záliby, koníčky, trávení volného času
Město, dopravní prostředky, obchody, budovy ve městě
Čas, hodiny, dny v týdnu, měsíce, roční období

Gramatika:

Nepravidelná slovesa – avoir, etre, vouloir, devoir, faire, aller, prendre
Zvratná slovesa
Zápor, otázka zjišťovací, rozkazovací způsob
Zájmena osobní nesamostatná i samostatná, přivlastňovací nesamostatná, tázací
Podstatná jména – člen určitý, neurčitý, dělivý, množné číslo 

Naposledy změněno čtvrtek, 23 květen 2019 11:52

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 71
červen 2019