Školská rada První jazykové základní školy je šestičlenná. Členové jsou voleni vždy na tříleté funkční období.

Výsledky voleb do školské rady, které proběhly ve čtvrtek 20. 9. 2018, najdete v detailu článku.

Vážení rodiče,

v září skončí funkční období dvěma členům Školské rady při První jazykové základní škole v Praze 4, Horáčkova 1100 z řad rodičů.

Současný stav

V současnosti by se všechny školní (resp. školou zakoupené) licence daly rozdělit do několika skupin podle jejich charakteru. Do výčtu nejsou zahrnuty serverové licence a linuxové internetové stánky:
1) operační systém – na všech ve škole používaných počítačích, které slouží pro výuku, práci učitelů a vedení školy je instalována trvalá licence MS Windows 7
2) MS Office – na všech ve škole používaných počítačích, které slouží pro výuku, práci učitelů a vedení školy je instalována trvalá licence MS Office 2007
3) aplikace nutné pro provoz a zabezpečení školy – do této skupiny patří např. evidenční systém Bakaláři, SW pro školní jídelnu, zálohovací a antivirový SW, aplikace pro vedení školy. Z nelicenčních nákladů pak úhrada poskytovateli připojení k internetu, platba za vlastněné domény, webhosting.
4) výukové programy + např. SW pro interaktivní tabule

Úhrada za licence je realizována dvojím způsobem:
a) pro skupinu 1) a 2) jednorázovým nákupem při pořízení PC bez dalších opakujících se výdajů. V těchto případech je úhrada vázána na smlouvu Microsoft Select pro školství, kdy ceny licencí tvoří zlomek ceny plnohodnotných licencí pro běžné uživatele.
b) pro skupinu 3) a 4) obvykle platbou ročních poplatků (forma pronájmu) případně jednorázovou platbou za roční, resp. neomezenou licenci (v případě výukových programů)
Za současného stavu představují roční rozpočítané náklady na všechny licence ve skupinách 3) – 4) částku, která o cca 30 % převyšuje objem prostředků poskytovaných zřizovatelem k tomuto účelu.

Výhled

Vzhledem k plánovanému ukončením podpory OS MS Windows 7 na přelomu let 2019/2020 a v souvislosti s nutným upgradem MS Office 2007, který již nesplňuje požadavky v prvé řadě na výuku dle současných standardů, v řadě druhé pak požadavky běžných uživatelů na funkčnost a kompatibilitu se současnými běžně používanými systémy, se škola dostává do velmi obtížně řešitelné situace.
Pro další rozhodování je nutno vzít v úvahu také fakt, že s ohledem na potřeby výuky i provázanost dalších aplikací, které jsou nutné pro provoz školy, i výukových programů nepřichází v úvahu využití alternativních řešení, která mohou být na různých platformách poskytována zdarma. Stejně tak pro sféru vzdělávání nejsou využitelné některé nabídky, které byly nebo jsou vázané na běžného uživatele (např. v minulosti bezplatný upgrade na MS Windows X, domácí uživatelské multilicence na MS Office 365 atd.) nebo na použití pouze on-line služeb bez možnosti lokální instalace.

Řešení

Po zvážení všech variant a s přihlédnutím k výše uvedenému zůstává pro školu pouze jediné řešení, kterým je upgrade na systém Windows X a v souvislosti s již využívanými aplikacemi přechod na MS Office 365 (2016)
Aplikací uvedených ve skupině 3) a 4) se upgrade na Windows X/Office 365 (WinX/MSO365) licenčně nijak nedotkne.

Pro výše popsaný upgrade se nabízejí dvě varianty financování:
1) První variantou je opět jednorázový nákup licencí, což by s ohledem na stále se zrychlující vývoj systémů i aplikací bylo řešení zcela jistě velmi krátkodobé. Při současném stavu vývoje by se nedalo předpokládat, že by WinX/MSO2016 byly použitelné ve stejném časovém intervalu, jako je tomu u stávajících systémů (cca 8-9 roků). Z hlediska nákladů by takovéto řešení ovšem představovalo jednorázový výdaj nebo výdaje v rychlém sledu za sebou v celkové výši přesahující 460.000 Kč s ohledem na nutnost upgradu všech PC ve škole při frekvenci upgradů 1× za 4 roky.
2) Druhým řešením je v současnosti stále více se rozšiřující forma pronájmu SW. Ta s sebou nese výhodu průběžných upgradů a používání stále aktuálních verzí WinX/MSO365 s možností domácích instalací a výhodu podstatně nižší počáteční investice. Nevýhodou pak je nutnost každoroční platby za pronájem a tím pádem potřeba za všech okolností zajistit každoročně finanční prostředky ve výši cca 110.000 Kč, které však s ohledem na výhody poskytované vzdělávacím institucím stále tvoří pouze zlomek plné ceny.

Porovnání ekonomické a užitné hodnoty obou způsobů financování v časovém horizontu cca 8 let (odpovídá současnému stavu):
Náklady na variantu 1) i 2) jsou srovnatelné – cca 900.000 Kč.
Užitná hodnota varianty 2) po stanovené době bude s ohledem na vývoj podstatně vyšší.
Jako výrazně určující se v tomto porovnání jeví možnosti rozpočtu školy, kdy jednorázová úhrada částky cca 460.000 je za jakýchkoliv podmínek zcela nereálná.

I v případě druhé varianty – tj. pronájmu licencí WinX/MSO365 však budou celkové roční náklady pro všechny čtyři skupiny SW dle rozdělení na počátku činit přibližně dvaapůlnásobek částky, která je k tomuto účelu v rozpočtu školy dostupná.

V pondělí 26. 9. 2016 se uskutečnila volba staronového člena do Školské rady.

Ve čtvrtek 17. 9. 2015 proběhla na naší škole volba nového člena školské rady.

Ve čtvrtek 16. 10. 2014 proběhla schůzka členů Školské rady při PJZŠ Horáčkova. Hlavními body jednání bylo schvalování Výroční zprávy a hodnocení práce ředitelky školy. Zápis z jednání naleznete na konci tohoto článku.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 71
červen 2019